Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odobril javni razpis Integralni turistični produkt z prijavljeno operacijo »Zlati polž iz Višnje Gore«, projekt je vreden 156.857,15€ in bo sofinanciran v vrednosti 70%. 


OPIS PROJEKTA


Ozadje operacije


Podjetje Ecoplin VG d.o.o. ima v dolgoročnem zakupu in upravljanju Mestno kopališče Višnja Gora, ki ima v kraju že dolgoletno tradicijo, saj obstaja že od leta 1937. Po temeljiti prenovi in odprtju kopališča v letu 2012 so obiskovalci dobili na voljo dobro opremljeno in sodobno kopališče s širšo in pestrejšo ponudbo. V skladu s tem, se je začel povečevati tudi obisk in struktura gostov. Gostje niso več le okoliški prebivalci, vse več je tudi gostov iz sosednjih občin in Ljubljane z okolico. Ker je kopališče na zelo dobro dostopni lokaciji, le 500 m oddaljeno od avtoceste Ljubljana-Zagreb, ima velik potencial tudi za privabljanje gostov iz drugih območij Slovenije in tujine. Nima pa še dodatnih dejavnosti, s katerimi bi se ta potencial lahko izkoristili.


Podjetje Ecoplin VG d.o.o. ima poslovno idejo, s katero želi razviti dodatne dejavnosti, posledično spodbuditi rast podjetja in prispevati k razvoju turizma v kraju. Ideja je vezana na razširitev ponudbe Mestnega kopališča s postavitvijo mobilnega drsališča, z ureditvijo postajališča za avtodome, z vključitvijo novih storitev (angleški prevod stripa Kozlovska sodba v Višnji Gori, izposoja e-koles, storitve partnerja povezane s postavitvijo toplarja in drugo) in povezovanja obstoječe turistične ponudbe. Drsališče bo kot izredna tehnološka novost bistveno povečala turistično privlačnost lokacije. Postajališče za avtodome bo pritegnilo novo skupino turistov, ki je v turizmu v hitrem porastu in ima visoko kupno moč. Hkrati se s to operacijo vključujemo tudi v pobudo občine Ivančna Gorica, ki je članica Mreže postajališč za avtodome, kjer ima trenutno malo urejenih postajališč s kompletno infrastrukturo. To vrzel bomo zapolnili na Mestnem kopališču.


Po drugi strani ima kraj Višnja Gora izredno zanimivo kulturno dediščino, ki je vpeta v ljudsko izročilo, tradicionalne dogodke in tudi v vsakdanje dejavnosti in pojavne oblike. Izstopa predvsem simbol višnjanskega polža in povest Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji Gori. Gre za dva pomembna elementa nesnovne kulturne dediščine, ki imata potencial tudi za področje turizma.


Razlogi za pripravo operacije


Ker pa sama infrastruktura ni dovolj za povečanje uspešnosti, je potrebno delo usmeriti tudi na vzpostavitev koncepta, ki bo »rdeča nit« turistične ponudbe. Podjetje Ecoplin VG d.o.o. želi vzpostaviti celosten turistični produkt, ki vključuje ponudbo kraja in okolice ter je povezan z njegovo identiteto. To bo omogočilo povezovanje turistične ponudbe v kraju, prispevalo k razvoju turistične dejavnosti podjetja in drugih poslovnih subjektov ter v končnem koraku, omogočilo uspešno umestitev produkta na trg. Ta usmeritev je tudi v skladu z načeli trajnostnega razvoja: lokalno gospodarstvo si samo ustvarja prihodek, dobiček ostane v lokalnem okolju in mu je v korist.


Potrebe za izvedbo operacije


V fazi razvoja poslovne ideje, ki je potekala v obliki sestankov s predstavniki lokalne skupnosti, lokalnimi poslovnimi subjekti in drugimi partnerji (TD Višnja Gora, TD Polževo, Občinska turistična zveza, KS Višnja Gora, Planinsko društvo Polž in zasebnimi turističnimi ponudniki ter drugimi), je prijavitelj prepoznal naslednje potrebe:


poleg izgradnje nove infrastrukture je potrebno graditi tudi na razvoju integralnega turističnega produkta, saj bo le-ta lahko nato »ponesel glas v širši prostor«;

 • za namen razvoja produkta se je potrebno povezati in sodelovati z deležniki na lokalni ravni. Le tako se namreč lahko razvije produkt, ki bo smiselno vpet v ponudbo kraja in v katerem bodo lokalni akterji videli interes po sodelovanju;
 • potrebno je razviti produkt, ki bo navzven poseben in bil hkrati povezan z lokalno identiteto;
 • potrebno je vzpostaviti mrežo partnerjev v Sloveniji in tujini, ki bo v pomoč pri oglaševanju in preboju na druge trge.


Vse opredeljene potrebe so privedle do odločitve o pripravi pričujoče operacije in prijavi na aktualni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Vsebina operacije


Operacija je sestavljena iz štirih sklopov aktivnosti: razvoj integralnega turističnega produkta, oblikovanje grafične podobe produkta, digitalna prenova obstoječih in vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter oglaševanje. Prvi sklop bo potekal v obliki delavnic in sestankov z lokalnimi društvi ter lokalnimi partnerji. Rezultat bo osmišljen in izdelan integralni turistični produkt. Naslednji sklopi vključujejo aktivnosti, ki bodo omogočile umestitev produkta na trgu. V prvih treh sklopih sodelujejo slovenski partnerji. Pri četrtem sklopu, ki se nanaša na oglaševanje na tujih trgih, sodelujemo s partnerji iz tujine.


POTEK PROJEKTA

Glede na 1. Sklop potekajo in bodo potekala usposabljanja s področja trženja, lokalnega razvoja in destinacijskega managementa. Svetovanje poteka skozi celoten projekt z zunanjimi izvajalci na področju uskladitve turističnih ponudb in izoblikovanja skupnega turističnega produkta.


V tem sklopu sodelujemo:


 • Kristina Zadel, odgovorna oseba projekta, Ecoplin VG d.o.o.
 • Urban Zadel, direktor, Ecoplin VG d.o.o.
 • Milojka Zadel, fizična oseba
 • Nataša Klančar-računovodja, Finančni biro Krevs d.o.o.
 • Miha Katič- novo zaposlen na projektu, Ecoplin VG d.o.o.
 • Jože Gros, predsednik Turistično društvo Višnja Gora
 • Miha Genorio, direktor Zavod Prijetno domače
 • Simona Zorko, koordinatorka JSKD, Območna izpostava Ivančna Gorica
 • Zunanji izvajalci

 

Aktivnosti:


 • 2.8.2018 Uvodni sestanek vseh vključenih v projekt (pregled zastavljenega projekta in prosta debata, računovodstvo-delitev stroškov, analiziranje vhodnih podatkov, iskanje ponudb, določitev terminov srečanja za naprej)
 • 14.8.2018 Sestanek z izvajalcem Spletnik d.o.o., pregled ponudbe
 • 20.8.2018 Ponudba ZVIT d.o.o. za grafično oblikovanje
 • 22.8.2018 Sestanek Zavod Prijetno domače (tuji partnerji in vključitev v turistični katalog)
 • 30.8.2018 Usposabljanje z izvajalcem Spletnik d.o.o.  na temo oglaševanje, trženjski management
 • 7.9.2018 sestanek TIC Dolenjske Toplice za portal »www.visitdolenjska.eu«
 • 11.9.2018 Usposabljanje vseh partnerjev in prijavitelja, pregled projekta, ki je v teku
 • 28.9.2018 Sestanek prijavitelja in partnerja za potek projekta
 • 5.11.2018 ŠILC svetovanje in pregled točk aktivnosti, ki so v planu. Pregled zunanjih izvajalcev za dejavnosti, ki bodo potekale dalje.

 • 13.11.2018 sestanek s podjetjem Spletnik d.o.o. na temo stroškov spletnega oglaševanja in objav v elektronskih medijih.
 • 16.11.2018 Sestanek s podjetjem ZVIT d.o.o. za dogovor o vzpostavitvi novih in prenovi obstoječih digitalnih orodij.
 • 20.11.2018 Sestanek s podjetjem ZVIT d.o.o. za nadaljnje potrebe oblikovanja in tiskanja
 • 4.12.2018 ŠILC svetovanje z vsemi partnerji, plan oglaševalskih dejavnosti
 • 10.12.2018 Timski sestanek, kjer se določijo, kako in na kakšen način se zbirajo dokazila za naprej
 • 17.12.2018 Sestanek s podjetjem ZVIT za vzpostavitev novih digitalnih orodij.
 • 8.1.2019 ŠILC svetovanje, pregled točk z zunanjimi izvajalci, finančni pregled, odprte točke in razdelitev nalog za naprej
 • 16.1.2019 Kontaktiranje tujih partnerjev (po telefonu), dogovori za izpolnjevanje kriterijev točke 4 (pomoč pri oglaševanju v tujini)
 • 22.1.2019 Sestanek s podjetjem SPLETNIK za pregled nalog povezanih z spletno stranjo in oglaševanje na družbenih omrežjih
 • 4.2.2019 Udeležba na sejmu Alpe Adria
 • 5.2.2019 ŠILC svetovanje in pregled izvedenih aktivnost, pregled plačil, pregled odprtih točk z tujimi partnerji
 • 13.2.2019 Sestanek s podjetjem SPLETNIK na temo spletnega oglaševanja in elektronskih medijev
 • 20.2.2019 ŠILC sestanek za objave v tiskanih medijih, zbiranje dokazil
 • 25.2.2019 telefonski pogovori z partnerji glede oglaševanja
 • 5.3.2019 ŠILC svetovanje, pregled odprtih točk, pregled realizacij z zunanjimi izvajalci skupaj s timom
 • 27.3.2019 Sestanki za oglaševanje na radiu in v časopisih
 • 2.4.2019 ŠILC svetovanje in pregled termin za izvajanje aktivnosti naprej
 • 3.4.2019 ŠILC s podjetjem MROŽ za prenos dobre prakse kozolca, ki je del integralnega produkta
 • 5.4.2019 ŠILC sestanek z arhitektko MROŽ d.o.o.
 • 9.4.2019 ŠILC svetovanje in usklajevanje pred ponudbo
 • 10.4.2019 ŠILC-pregled ponudbe od podjetja MROŽ d.o.o.
 • 16.4.2019 pregled finančnega dela projekta
 • 22.4.2019 pregled aktivnosti SPLETNIK
 • 23.4.2019 pregled aktivnosti ZVIT
 • 25.4.2019 ŠILC ogled dobre prakse domačija Rezelj ob reki Krki
 • 26.4.2019 pregled aktivnosti ŠILC-objav v tiskanih medijih
 • 7.5.2019 ŠILC svetovanje odrtih točk projekta, ožja priprava na poročanje z dokazili, pregled odprtih točk
 • 15.5.2019 Sestanek za snemanje videa
 • 16.5.2019 pregled vzpostavitve digitalnih orodij
 • 30.5.2019 pregled vseh aktivnosti ter zbiranje in usklajevanje dokazil
 • 21.6.2019 srečanje članov projekta za pripravo poročanja na MGRT
 • 10.7.2019 Določanje aktivnosti za organizacijo dogodka pri nas za tuje partnerje
 • 18.7.2019 Pregled aktivnosti pred organizacijo dogodka
 • 31.7.2019 Pregled aktivnosti projekta ITP za naprej
 • 5.8.2019 Preverjanje zunanjih izvajalcev in njihove aktivnosti za zadnji sklop poročanja
 • 30.8.2019 Srečanje s podjetjem SPLETNIK za pregled sklopa oglaševanje
 • Vsi ostali datumi bodo naknadno sporočeni.

 

2. SKLOP RAZPISA ITP – PREDVIDEN PLAN SESTANKOV
Tuji partnerji projekta v sklopu 4:


 • Markt Hirschaid, Nemčija
 • Zlatnilug d.o.o., Hrvaška
 • Apis d.o.o., za marketing, propagandu i usluge Novi Sad

 

Opis projekta Zlati polž iz Višnje Gore.pdf 1.1MB